Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółki Dr. Max Sp. z o.o. i Inwestfarm Sp. z o.o. gromadzą, wykorzystują i chronią Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez spółki Dr. Max Sp. z o.o. i Inwestfarm Sp. z o.o. danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami Państwa danych osobowych spółki:

Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237142, o kapitale zakładowym 11 340 000 PLN, NIP: 5562546356, REGON: 340037741, oraz Inwestfarm Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43100), przy ul. Fabryczna 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605927, o kapitale zakładowym 000 PLN, NIP: 634-285-80-77, REGON: 363893407.

Współadministratorzy z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosująodpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Współadministratorzy sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:

ochronadanych@drmax.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy zbierają dane dotyczące osób fizycznych, które chcą skorzystać z usług Gabinetu Dr. Max.

Dane osobowe są zbierane w przypadku rejestracji pacjenta na wizytę oraz w przypadku korzystania z dostępnego w niniejszym serwisie internetowym formularza kontaktowego.

Współadministratorzy zbierają tylko niezbędne dane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego działania Gabinetu Dr. Max oraz marketingu usług własnych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności Współadministratorzy mo gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

 1. w celu uzyskania i utrzymania przez Państwa dostępu do systemu rejestracji on-line, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz skorzystania z umówionej za pośrednictwem tego systemu wizyty lekarskiej (udzielania świadczeń medycznych) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO,
 2. w celu udzielenia drogą elektroniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach niniejszego serwisu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w szczególności w celu:
  a) dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami;
  b) prowadzenia marketingu bezpośredniego (marketingu usług własnych), przy czym jeżeli do realizacji tego interesu będą wykorzystywane telekomunikacyjne urządzenia końcowe i automatyczne systemy wywołujące (np. e-mail, telefon), wówczas dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie gdy wyrażą Państwo na to zgodę, przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego, na wykorzystanie którego ta zgoda została wyrażona, tj. podstawą przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości uzyskania i utrzymania dostępu do systemu rejestracji on-line, brakiem możliwości rezerwacji wizyty, brakiem możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych, brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub brakiem możliwości otrzymania informacji marketingowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – przez okres korzystania zsystemu rejestracji on-line oraz przez okres udzielania świadczeń medycznych;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach niniejszego serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody.
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji medycznej (20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach) oraz przepisami prawa podatkowego.
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 a przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń;
 5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 b do czasu zakończenia przesyłania informacji marketingowych lub gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda – do momentu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Współadministratorzy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Współadministratorzy je usunęli za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Współadministratorów informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadminictratorów, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ochronadanych@drmax.pl lub listownie na adres:Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Współadministratorów. Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Współadministratorzy nie podejmują decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Współadministratorzy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego kariera.drmax.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2020 r.